Tietosuoja- ja henkilörekisteriote

Tietosuoja- ja henkilörekisteriote syksy 2022

1.) Rekisterinpitäjä

 • Nimi: Pelimiitti / Ylivieskan 4H-yhdistys
 • Y-tunnus: 0190565-3 (Ylivieskan 4H-yhdistys ry.)
 • Sähköposti: pelimiitti(a)4h.fi / ylivieska(a)4h.fi
 • Puhelin: 044 295 2925 (Ylivieskan 4H-yhdistys)

2.) Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

 • Nimi: Maarit Rauhala / Ylivieskan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja
 • Sähköposti: ylivieska(a)4h.fi
 • Nimi: Esa Koirikivi / Pelimiitti-koordinaattori
 • Sähköposti: pelimiitti(a)4h.fi
 • Nimi: Minna Koirikivi / Pelimiitti-koordinaattori
 • Sähköposti: pelimiitti(a)4h.fi

3.) Rekisterin nimi

 • Pelimiitin jäsenrekisteri

4.) Rekisterin käyttötarkoitus

 • Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön itsensä antamaan suostumukseen. Tietojen käyttötarkoitus on Pelimiitin ja Pelimiitti-verkostossa olevien 4H-yhdistysten toiminta.

5.) Rekisterin sisältämät tiedot ja niiden käyttökohteet

 • Henkilön nimi (4H-tilastointi).
 • Henkilön syntymäaika (4H-tilastointi; Pelimiitti tarjoaa etätoimintaa täysi-ikäisille).
 • Henkilön yhteystiedot, eli postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite (4H-tilastointi; mahdolliset yhteydenotot). 
 • Henkilön rooli Pelimiitissä (osallistuja, vapaaehtoinen) sekä mihin toimintoihin henkilö aikoo osallistua (toiminnan organisointi; sisäisen viestinnän ohjaaminen). 
 • Henkilön Discord-nimimerkki (suljetulle Discord-palvelimelle liittäminen). 
 • Henkilön 4H-jäsenyys (mahdollisuus ilmaista kiinnostus jäsenyyttä kohtaan).

6.) Säännönmukaiset tietolähteet

 • Kerättävät tiedot perustuvat käyttäjän itse antamiin tietoihin, jotka hän on antanut Pelimiitin sähköisten työkalujen kautta.

7.) Tietojen luovutus ja siirtäminen

 • Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman tietojen antajan suostumusta.
 • Emme luovuta tai siirrä käyttäjän tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle lukuun ottamatta käyttämiämme palveluitamme, jotka tarjotessaan palveluitaan saattavat näin tehdä. Ne noudattavat silloinkin EU:ssa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

8.) Tietojen suojaus

 • Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja ne kerätään salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuihin tietokantoihin. 
 • Pääsy henkilötietoihin on rajattu vain sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. 

9.) Tietojen käsittelyn kesto

 • Tietoja säilytetään pääsääntöisesti sen ajan kun henkilö on mukana toiminnassa. Henkilön toiveesta hänen tietojensa säilyttämistä voidaan jatkaa, vaikka henkilö ei ole enää mukana toiminnassa. Tiedot kuitenkin poistetaan, mikäli henkilö ei ilmoittaudu uudelleen mukaan toimintaan kohtuullisen ajan kuluessa. 
 • 4H-yhdistysten osalta osallistujien/vapaaehtoisten tietojen säilytys – tutustu Suomen 4H-liiton jäsenrekisteriin:

10.) Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 • Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

11.) Rekisteröityjen oikeudet

 • Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva: 
  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 
  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.  
  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. 
  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen. 
  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
  • Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi. 

12.) Yhteydenotot

 • Rekisterinpitäjän yhteystiedot löytyvät tästä selosteesta sekä Pelimiitin kotisivuilta osoitteesta http://www.pelimiitti.wordpress.com. Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetyille yhteyshenkilöille.

13.) Muutokset tietosuojaselosteessa

 • Tietosuojaselosteen muutoksista päättää rekisterinpitäjän vastaavat (yhteyshenkilöt).
 • Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme näistä myös kotisivuilla. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa. 

14.) Tehdyt muutokset

 • 6.8.2022
  • Poistettu alle 18-vuotiaiden etätoimintaa koskevat maininnat, koska kyseistä toimintaa ei tällä hetkellä järjestetä. 

Välilehden kansikuva: Heidi K.

Create your website with WordPress.com
Aloitus